صدای زیبای خدا

پشیمانی

سه شنبه 7 شهریور 1391

دل زود باورم را
به کرشمه‌ای ربودی        
 چو نیاز ما فزون شد
                        تو به ناز خود فزودی
به هم الفتی گرفتیم
    ولی رمیدی از ما        
 من و دل همان که بودیم و
                            تو آن نه ای که بودی
من از آن کشم ندامت
         که تو را نیازمودم        
 تو چرا ز من گریزی
 که وفایم آزمودی
ز درون بود خروشم
                ولی از لب خموشم       
                                                نه حکایتی شنیدی نه شکایتی شنودی
چمن از تو خرم ای اشک روان
                               که جویباری       
خجل از تو چشمه ای چشم رهی
 که زنده رودی


غباری در بیابانی

پنجشنبه 2 شهریور 1391

نه دل مفتون دلبندی
                        نه جان
 مدهوش دلخواهی       
  نه بر مژگان من اشکی
                                 نه بر لبهای من آهی
نه جان بی نصیبم را
 پیامی از دلارامی        

 نه شام بی فروغم را
                         نشانی از سحرگاهی
نیابد محفلم گرمی
 نه از شمعی نه از جمعی        
 ندارد خاطرم الفت
               نه با مهری نه با ماهی
به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی       
  به بخت واژگون باشد
                                                اگر خندان شوم گاهی
کیم من ؟
 آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان       
  نه آرامی
         نه امیدی
               نه همدردی
                        نه همراهی
گهی افتان و خیزان چون غباری دربیابانی       
                                        گهی خاموش و حیران چون نگاهی برنظرگاهی
رهی تا چند سوزم در دل شبها
                        چو کوکبها      
   باقبال شرر نازم
  که دارد عمر کوتاهی


ناآشنا

جمعه 27 مرداد 1391

ما را دلی بود که
                   ز دنیای دیگر است        
  ماییم جای دیگر و
                 او جای دیگر است
چشم جهانیان
 به تماشای رنگ و بوست          
                                                           جز چشم دل
               که محو تماشای دیگر است
این نه صدف ز گوهر آزادگی تهی است        
 و آن گوهر یگانه
            بدریای دیگر است
در ساغر طرب می اندیشه
سوز نیست        
 تسکین ما ز جرعه مینای دیگر است
امروز میخوری غم فردا و همچنان         
 فردا به خاطرت
                 غم فردای دیگر است
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه      
   آزاده مرد را سر
               و سودای دیگر است
دیشب دلم به جلوه مستانه ای ربود         
 امشب پی ربودن
 دلهای دیگر است
غمخانه ایست
                             وادی کون و مکان رهی         


 آسودگی اگر طلبی جای دیگر است!


مهتاب

جمعه 27 مرداد 1391

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم       
  خار و خس وجود
                   به سیلاب داده ایم
رخسار یار گونه آتش از آن گرفت        
                                       کاین لاله را
                                                      ز خون جگر آب داده ایم
آن شعله ایم کز نفس گرم سینه سوز        
  گرمی به آفتاب
                 جهانتاب داده ایم
در جستجوی اهل دلی
 عمر ما گذشت        
 جان در هوای گوهر نایاب داده ایم
کامی نبرده ایم از آن سیمتن
                                    رهی          
                 از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم


کوکب امید

پنجشنبه 26 مرداد 1391

ای صبح نودمیده!
                      بناگوش کیستی؟        
 وی چشمه حیات
                                                  لب نوش کیستی؟
از جلوهٔ تو سینه چو گل چاک شد مرا          
                                 ای خرمن شکوفه!
                                                  بر و دوش کیستی؟
همچون هلال بهر تو آغوش من تهی است        
   ای کوکب امید
              در آغوش کیستی؟
مهر منیر را نبود جامهٔ سیاه         
           ای آفتاب حسن
                     سیه پوش کیستی؟
امشب کمند زلف ترا تاب دیگری است         
ای فتنه در کمین
            دل و هوش کیستی؟
ما لاله سان ز داغ تو نوشیم
                              خون دل       
   تو همچو گل حریف
                      قدح نوش کیستی؟
ای عندلیب گلشن شعر و ادب رهی         
      
                                              نالان بیاد غنچه خاموش کیستی؟


سراب آرزو

چهارشنبه 25 مرداد 1391

دل من ز تابناکی
              به شراب ناب ماند          
 نکند سیاهکاری
که به آفتاب ماند
                    نه ز پای می نشیند
 نه قرار می پذیرد       

  دل آتشین من بین که به موج آب ماند
ز شب سیه چه نالم؟
                    که فروغ صبح رویت        
 به سپیده سحرگاه
 و به ماهتاب ماند
نفس حیات بخشت به هوای بامدادی        
                            لب مستی آفرینت
                                   به شراب ناب ماند
نه عجب اگر به عالم
     اثری نماند از ما         
 که بر آسمان نبینی اثر از شهاب ماند
رهی از امید باطل
                                                   ره آرزو چه پویی؟        
 که سراب زندگانی


                  به خیال و خواب ماند


شکوه ناتمام

یکشنبه 22 مرداد 1391

نسیم عشق
               ز کوی هوس نمی‌آید        
 چرا که بوی گل
 از خار و خس نمی‌آید
ز نارسایی فریاد
                           آتشین فریاد        
 که سوخت سینه و
                                                        فریادرس نمی‌آید
به رهگذار
 طلب آبروی خویش مریز         
که همچو اشک روان
                     باز پس نمی‌آید
ز آشنایی مردم رمیده‌ایم
                             رهی        
 که بوی مردمی
 از هیچ کس نمی‌آید


مکتب عشق

سه شنبه 17 مرداد 1391

هر شب فزاید تاب وتب من   
             وای از شب من وای از شب من
یا من رسانم لب بر لب او       
                    یا او رساند جان بر لب من
استاد عشقم بنشین و بر خوان   
                    درس محبت در مکتب من
رسم دو رنگی آیین ما نیست 
                 یکرنگ باشد روز و شب من
گفتم رهی را کامشب چه خواهی؟
              گفت آنچه خواهد نوشین لب من


ترک خودپرستی کن

یکشنبه 15 مرداد 1391

گر به چشم دل جاناجلوه های ما بینی
                               در حریم اهل دل جلوه خدا بینی
راز آسمانها را در نگاه ما خوانی
                           نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی
در مصاف مسکینان چرخ را زبون یابی
                             با شکوه درویشان شاه را گدا بینی
گر طلب کنی از جان عشق و دردمندی را
                            عشق را هنر یابی درد را دوا بینی
چون صبا ز خار و گل ترک آشنایی کن
                          تا بهر چه روی آری روی آشنا بینی
نی ز نغمه واماند چون ز لب جدا ماند
                         وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی
تار و پود هستی را سوختیم و خرسندیم
                          رند عافیت سوزی همچو ما کجا بینی
تابد از دلم شبها پرتوی چو کوکبها
                        صبح روشنم خوانی گر شبی مرا بینی
ترک خودپرستی کن عاشقی و مستی کن
                     تا ز دام غم خود را چون رهی رها بینی


نیلوفر

شنبه 14 مرداد 1391

نه به شاخ گل
                   نه بر سرو چمن پبچیده ام        
 شاخه تاکم بگرد خویشتن پیچیده ام
گرچه خاموشم
                  ولی
                        آهم بگردون می رود       
  دود شمع کشته ام در انجمن پیچیده ام
می دهم مستی به دلها
              گر چه مستورم ز چشم        
 بوی آغوش بهارم
         در چمن پیچیده ام
جای دل در سینه
                                            صد پاره دارم آتشی        
 شعله را چون گل درون پیرهن پیچیده ام
نازک اندامی بو
              د امشب در آغوشم رهی        
                                         همچو نیلوفر بشاخ نسترن پیچیده ام


سراب آرزو

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دل من ز تابناکی
                   به شراب ناب ماند         
 نکند سیاهکاری
      که به آفتاب ماند
نه ز پای می نشیند
                                 نه قرار می پذیرد         
دل آتشین من بین که به موج آب ماند
                                                         ز شب سیه چه نالم؟
 که فروغ صبح رویت         
 به سپیده سحرگاه و به ماهتاب ماند
نفس حیات بخشت
                به هوای بامدادی        
لب مستی آفرینت
     به شراب ناب ماند
نه عجب اگر به عالم اثری نماند از ما         
        که بر آسمان نبینی اثر از شهاب ماند
رهی از امید باطل ره آرزو چه پویی؟        
                                           که سراب زندگانی به خیال و خواب ماند


باده فروش

سه شنبه 10 مرداد 1391

بنگر آن ماه
            روی باده فروش       
  غیرت آفتاب و
  غارت هوش
جام سیمین نهاده بر کف دست        
          زلف زرین فکنده بر سر دوش
غمزه اش راه دل زند که بیا       
                                                  نرگسش جام می دهد که بنوش
غیر آن نوش لب که مستان را         
جان و دل پرورده
                      ز چشمه نوش
دیده‌ای آفتاب ماه به دست         
                                دیده‌ای ماه آفتاب فروش؟


بهار عشق

پنجشنبه 5 مرداد 1391

روان پرور بود
          خرم بهاری        
 که گیری پای سروی
 دست یاری
            و گر یاری ندارد
                             لاله رخسار        
 بود یکسان به چشمت
 لاله و خار
چمن بی همنشین زندان جانست         
صفای بوستان
            از دوستان است
غمی در سایه جانان
                                        نداری         
و گر جانان نداری
                 جان نداری
بهار عاشقان رخسار یار است       
       که هر جا نوگلی باشد                       
                                                               بهار است


سوزد مرا سازد مرا

جمعه 30 تیر 1391

ساقی بده پیمانه ای
      ز آن می که بی خویشم کند      
                                     بر حسن شور انگیز تو
عاشق تر از پیشم کند
زان می که در شبهای غم
                                     بارد فروغ صبحدم        
 غافل کند از بیش و کم
 فارغ ز تشویشم کند
نور سحرگاهی دهد فیضی
                        که می خواهی دهد        
 با مسکنت شاهی دهد
                                                            سلطان درویشم کند
سوزد مرا سازد مرا
         در آتش اندازد مرا         
وز من رها سازد مرا
                      بیگانه از خویشم کند
بستاند ای سرو سهی!
                                      سودای هستی از رهی        

 یغما کند اندیشه را دور از بد اندیشم کند


شاهد افلاکی

جمعه 30 تیر 1391

چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی                   چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی
من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم             تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی
خواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم                     تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی
ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی                    من چشم ترا مانم تو اشک مرا مانی
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری                   در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی
من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی                      من سلسله موجم تو سلسله جنبانی
از آتش سودایت دارم من و دارد دل                       داغی که نمی بینی دردی که نمی دانی
دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم                کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی
ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت               روی از من سر گردان شاید که نگردانی


تعداد کل صفحات: (2) 1   2   

فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو